Privacy Policy

Privacy Policy

Informatie- en toestemmingsformulier met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Voorafgaande informatie

Het doel van dit bericht is om u te informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor wij uw toestemming vragen. Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens op basis van een bestaande contractuele relatie, een wettelijke verplichting of de legitieme belangen van SDT International SA/NV, wordt de vereiste informatie verstrekt in ons algemeen beleid dat u hier kunt verkrijgen.

SDT International SA/NV
Boulevard de l’humanité 415
1190 Forest
[email protected]

Verwerking van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens waarvoor wij uw toestemming vragen, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer
 • Direct marketing
 • Kwaliteitsbeheer
 • Klantondersteuning

Dit type persoonlijke gegevens moet worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens
 • Videogegevens

Sommige persoonlijke gegevens worden verkregen uit de volgende bronnen:

 • Beurzen
 • Visitekaartjes
 • Serviceverzoek aan SDT International
 • Derde partij

U bent vrij om te beslissen of u uw persoonlijke gegevens met ons wilt delen (of niet). Houd er rekening mee dat als u besluit bepaalde gegevens niet met ons te delen, wij mogelijk het product/de dienst/… waar u om vraagt, niet kunnen verstrekken/leveren/aanbieden.

Uw gegevens worden in principe alleen intern verwerkt door de volgende diensten:

 • Kwaliteitsafdeling
 • Productie
 • Personeelszaken
 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Marketing en communicatie
 • Reclame

De gegevens kunnen worden gedeeld met verwerkers aan wie wij een deel van onze verwerkingswerkzaamheden uitbesteden of met andere gelieerde bedrijven, maar altijd onder ons toezicht en controle. Een overzicht van de verwerkers vindt u hier.

SDT International SA/NV
Boulevard de l’humanité 415
1190 Forest
[email protected]

Soms zijn wij verplicht gegevens te delen met overheidsinstanties waarbij wij altijd controleren of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen in derde landen, landen buiten de Europese Economische Ruimte, namelijk:

[Geef aan naar welke landen de persoonlijke gegevens moeten worden overgedragen; bijv.:

 • Noord-Amerikaanse landen
 • Afrikaanse landen
 • Aziatische landen
 • Landen van Oceanië
 • Europa met uitzondering van de EU-leden

De overdracht van gegevens is toegestaan als het land waar de ontvangende partij is gevestigd voldoende wettelijke waarborgen biedt om uw persoonlijke gegevens te beschermen en dit door de Europese Commissie adequaat is bevonden. In andere gevallen zijn we een modelcontract aangegaan met de ontvanger om een gelijkaardige/gelijkwaardige bescherming te garanderen als die in Europa. Als dit niet het geval is geweest of niet kon worden gerealiseerd, kunnen wij uw persoonlijke gegevens alsnog overdragen als u hiervoor toestemming heeft gegeven binnen de relatie die wij met u hebben. Hierbij vragen wij u of u de occasionele overdracht van uw persoonsgegevens naar derde landen toestaat om de overdracht en dus de verwerking van de gegevens ook in deze gevallen mogelijk te maken.

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en in het bijzonder de gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging en onbevoegde toegang.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zolang dit nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor wij ze nodig hebben. Ook kan de wetgeving ons verplichten de gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

U hebt het recht op toegang, rectificatie, verzoek of verwijdering van en, in sommige gevallen, beperking of verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden. Voor zover van toepassing kunt u ook verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere verwerker.

Voor zover de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking heeft alleen gevolgen voor de toekomst.

Als u meent dat uw rechten zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en/of deze informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

[email protected]